Notice: Constant EbookURL already defined in /sahitya2/application/config/config.php on line 368

Notice: Constant PaperbookURL already defined in /sahitya2/application/config/config.php on line 370

Notice: Constant LbookURL already defined in /sahitya2/application/config/config.php on line 371

Notice: Constant EbookURLWC already defined in /sahitya2/application/config/config.php on line 372

Notice: Constant PaperbookURLWC already defined in /sahitya2/application/config/config.php on line 374

Notice: Constant LbookURLWC already defined in /sahitya2/application/config/config.php on line 375

Notice: Constant XML_PATH already defined in /sahitya2/application/config/app_config.php on line 29

Notice: Undefined variable: b_type in /sahitya2/application/config/config.php on line 381

Notice: Undefined variable: b_type in /sahitya2/application/config/config.php on line 383

Notice: Undefined variable: b_type in /sahitya2/application/config/config.php on line 385

Notice: Undefined variable: cssUrl in /sahitya2/application/config/config.php on line 388

Notice: Undefined variable: cssUrl in /sahitya2/application/config/config.php on line 389

Notice: Undefined variable: cssUrl in /sahitya2/application/config/config.php on line 390

Notice: Undefined variable: cssUrl in /sahitya2/application/config/config.php on line 391

Notice: Undefined variable: cssUrl in /sahitya2/application/config/config.php on line 392

Notice: Undefined variable: cssUrl in /sahitya2/application/config/config.php on line 393

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: b_type

Filename: config/config.php

Line Number: 381

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: b_type

Filename: config/config.php

Line Number: 383

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: b_type

Filename: config/config.php

Line Number: 385

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: cssUrl

Filename: config/config.php

Line Number: 388

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: cssUrl

Filename: config/config.php

Line Number: 389

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: cssUrl

Filename: config/config.php

Line Number: 390

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Constant JCCDN already defined

Filename: config/config.php

Line Number: 390

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: cssUrl

Filename: config/config.php

Line Number: 391

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Constant CDN1 already defined

Filename: config/config.php

Line Number: 391

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: cssUrl

Filename: config/config.php

Line Number: 392

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Constant CDN2 already defined

Filename: config/config.php

Line Number: 392

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: cssUrl

Filename: config/config.php

Line Number: 393

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Constant CDN3 already defined

Filename: config/config.php

Line Number: 393

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Constant PAYPAL_USE_SANDBOX already defined

Filename: config/config.php

Line Number: 395

 भ/bh
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
अंग अंत अंध अंब अंभ अंश अक् अग् अघभ अचं
अचभ अचि अछभ अछो अजं अड़ अणु अति अत् अदं
अदभ अद् अधि अधो अनं अनक अनद अनन अनप अनभ
अनर अनव अना अनि अनु अने अन् अपभ अपर अपल
अपस अपू अप् अब् अभं अभअ अभक अभग अभद अभय
अभर अभल अभव अभा अभि अभी अभु अभू अभृ अभे
अभै अभो अभौ अभ् अमि अमृ अरं अरभ अरव अरु
अर् अलक अलब अलभ अला अलु अल् अवत अवभ अवश
अवष अवि अव् अशं अशक अशु अशो अश् अष् असं
असक असद असभ असु अस् अहं अहि आंग आँध आकर
आका आज् आत् आदर आधा आधि आनं आनक आनु आभं
आभ आभर आभा आभि आभी आभु आभू आभृ आभो आभ्
आम- आमि आयु आरं आरभ आर् आलं आव- आवभ आवि
आसन आसा आहा उखभ उच् उत् उदभ उदर उद् उपभ
उप- उपल उपश उपा उभइ उभट उभड उभन उभय उभर
उभा उभि उभै उभ् उरग ऊभ ऊभ- ऊभन ऊभा ऊरु
ऊरू ऊर् ऐकभ ऐभ ओलं औदि औलं औले बंग बंज
बंद बंध बंभ बँभ बगल बड़ बद् बध- बनग बभन
बभू बभ् बम- बम् बलभ बलि बल् बहि बहु बाँ
बाक बाभ बाल बाव बाह बिं बिभ बिर बिस बीज
बीभ बुड बुद बुभ बुर बृह बे- ब्र भँइ
भंक भंग भँग भंज भँज भँट भंट भंठ भंड भँड
भंत भँब भंभ भँभ भँय भँव भँस भंस भइय भई
भउ भउज भक भकट भकड भकभ भक- भकर भकव भकस
भका भकु भकू भको भक् भख भखन भखी भगं भग
भगई भग- भगण भगत भगद भगन भगर भगल भगव भगह
भगा भगि भगी भगे भगो भगौ भग् भचक भ-च भच्
भजन भजा भजि भट भटई भटक भट- भटन भटभ भटव
भटा भटि भटु भटू भटे भटै भटो भट् भठि भठु
भडं भड़ भडे भड् भण भणन भणि भतर भतव भतह
भता भति भती भतु भत् भदं भद भदई भदभ भदर
भदव भदा भदे भदै भदौ भद् भनक भनन भनप भनभ
भनि भपा भबक भबू भब् भभक भभर भभी भभू भभ्
भमन भयं भय भय- भयच भयड भयत भयद भयव भया
भय् भरं भर भरई भरक भरट भरण भरत भरथ भरद
भरन भर- भरप भरभ भरम भरर भरल भरव भरस भरह
भरा भरि भरी भरु भरे भरै भरो भरौ भर् भल
भलक भलट भलप भलभ भलम भल- भला भले भल् भवँ
भवं भव भवक भव- भवच भव् भवत भवद भवन भवप
भवर भवा भवि भवी भवे भष भषण भषन भसं भसक
भसन भसम भसा भसि भसु भसू भस् भहर भहू भाँ
भां भाव भा भाइ भाई भाउ भाऊ भाए भाक भा-
भाख भाग भाज भाट भाठ भाड भाण भात भाथ भाद
भान भाप भाफ भाब भाभ भाम भाय भार भाल भाष
भास भिं भिग भिआ भिक भिख भिच भिज भिट भिड
भित भिद भिन भिय भिर भिल भिश भिष भिस भीं
भी भीउ भीक भीख भीग भीच भीज भीट भीड भीत
भीन भीभ भीम भीर भील भीव भीष भीस भुँ भुं
भूँ भुअ भुआ भुई भुइ भुक भूक भुख भुग भुच
भुज भुट भुठ भुड भुत भुन भुब भुम भुय भुर
भूर भुल भुव भुश भुस भुह भूड भू भू- भूआ
भूई भूख भूग भूच भूज भूट भूण भूत भूद भूध
भून भूप भूब भूभ भूम भूय भूल भूव भूश भूष
भूस भृं भृग भृक भृत भृम भृश भृष भें भेउ
भेक भेख भेज भेट भेड भेत भेद भदक भेन भेभ
भेर भेल भेव भेश भेष भेस भैं भै भैक भैच
भैज भैड भैद भैन भैम भैय भैर भैव भैष भैह
भों भो भोक भोग भोज भोट भोड भोण भोत भोथ
भोन भोप भोब भोम भोय भोर भोल भोस भौं भौ
भौक भौग भौच भौज भौ- भौट भौठ भौण भौत भौन
भौप भौम भौर भौल भौस भ्र भंश भ्व चंच चंड
चंद चंप चक् चतर चतु चत् चब् चभक चभच चभड
चभन चभा चभो चर- चर् चात चाभ चार चिक चित
चिद चिल चुँ चुन चुभ चेत चैत चोभ चौक चौभ
छंद छत् छनक छनभ छप् छाग छाय छिन छुट छुभ
छोभ डभक डाँ डाभ डिं डिभ डीभ डुं डुब डुभ
डोभ दंड दंत दंभ दंश दक् दनु दभ् दरभ दरी
दर् दल- दलथ दल् दशध दश- दशम दां दान दाभ
दाय दार दाल दिग दिन दिव दिश दीक दीप दुं
दुद दुः दुभ दुर दुल दूध दूभ दूर दृग दृढ
दृन दृष देख देव देश देह दो- दोभ दौर दौभ
द्य द्र द्व एक- एका एकी एणभ एवं गंग गंभ
गगन गज- गजर गण- गणे गत- गति गभ गभर गभस
गभा गभी गभु गरभ गरु गर् ग्र गहभ गाँ गां
गात गाभ गार गिर गीत गीद गीर गुं गुण गुद
गुभ गुर गूढ गृह गोच गोभ गो- घट- घटो घनी
हंभ हंस हत- हनु हर- हरा हरि हल- हला हवि
हव् हस् हाव हित हिम हिर हीन हुं हुत हृद
हेत हेम हैर इंद इतर इत् इभ इभा जंभ जँभ
जगत जघन जड़ जन- जन् जब् जभन जय- जरा जलक
जल- जलग जलथ जलद जलभ जले जलो जात जार जाल
जिब जिभ मुह जीभ जीव जुआ जृं लगन ज्ञ ज्व
कंज कंभ कंस ककु कटभ कटु कथं कनभ कपि कभी
कभू कमल करं करभ कर- कर् कलज कलभ कला कल्
कष् कसू कां काक काग काज काम काय कार काल
किं किट कीट कीर कुं कुँ कुक कुज कुन कु-
कुभ कुम कुर कुल कुश कुष कुस कूक कृत कृम
कृष कें केश कैट कोट कोप कोम कोश कोस कौं
कौट कौम कौश कौस क्र क्व खंड खंभ खँभ खटभ
खब् खभड खभर खभा खरभ खलभ खाँ खाद खाभ खिभ
खुं खुभ खूँ खेत खैर खोभ क्ष लंभ लक् लग-
लघु लता लभन लभस लभ् लवण लाज लाभ लाल लील
लुभ लेख लोक लोप लोभ मंग मंज मंत मंद मखद
मधा मणि मत- मति मदन मदभ मदि मधु मनः मन-
मनो मन् मरभ मरी मरु मर् मलख मलभ मलय मल्
महर महा मही माँ मां मात माध मान मार माल
मास मित मिथ मिल मिष मीठ मीर मुँ मुख मुठ
मुद मुन मुश मूढ मूर मूल मृग मृद मृष मेघ
मैत मोत मोह म्ल नगभ नग- नट- नदी नभी नभः
नभ नभग नभच नभ- नभन नभय नभश नभस नभा नभि
नभो नभौ नभ् नयन नरक नरभ नर- नरर नवध नव-
नवा नष् नाग नाट नाभ नाम नास निः निक निग
नित निथ निभ निर नि- निश निष निस नीड नील
नृप नेत नैक नैभ नौप न्य पंक पंच पक् पट-
पटह पट् पण् पतद पत् पद- पदम पदा पद् पनभ
पन- पनह परत परभ पर- परम परा परि परी पर्
पलभ पल- पवन पशु पश् पां पाक पाख पाठ पात
पाद पान पाप पार पाश पाष पिं पिक पिच पित
पिप पिश पिष पीठ पीत पीय पीर पुं पुट पुण
पुत पुन पुर पुल पुष पूत पूय पूर पृथ पृश
पृष पोत पोन पौन पौर प्र फणि फल- फली फल्
फूल रंग रंभ रँभ रक् रण- रतन रति रत् रथ-
रभस रस- रसभ रसा रसो राँ राज राध राम राय
राश राष राह रिक रिख रिभ रिष रुच रुद रूप
रेख रेज रेव रोम रोह संक संद संध संप संभ
सँभ संर संल संव संश संस संह सखी सगभ सगर
सतभ सत- सति सत् सद् सना सन् सप् सफर सफल
सभं सभ सभय सभर सभा साभ सभी सभे सभ् समं
समच समत सम- समद समभ समर समा समी समु सरभ
सरस सर् सलभ सलि सवि सव् ससि सह- सहभ सहस
सहा सां साँ साक साध साम साय सार साल साव
सिं सित सिद सिप सीत सीर सुं सुख सुग सुघ
सुद सुध सुन सुप सुभ सुम सुर सुल सुव सुश
सु— सुस सूक सूच सूत सूभ सूर सें सेन सेव
सैन सैर सोद सोन सोभ सोम सोर सौं सौभ सौर
सौप सौल स्क स्त तंभ स्थ स्फ स्म स्य स्र
स्व शंभ शक् शत- शतक शतभ शपथ शब् शमी शरभ
शरी शर् शलभ शव- शशभ शशि शस् शां शाक शात
शाब शार शाल शिक शिख शिथ शिर शिल शिव शिष
शीत शुं शुक शुद शुभ शुष शून श्र शैल शोण
शोभ शौभ श्म श्य षट् षड् थंभ थँभ थल- थाँ
थित थोभ टिट टोभ ठीक तंत तक् तड़ तत् तथ्
तद् तनु तपः तपभ तपो तप् तृप तभी तमः तम-
तरं तरल तरु तर् ताम तार ताल ताव तिक तित
तिम तिर तिल तीर तुं तुड तुभ तुल तृण तृष
तेज तैल तोय त्र वंश वक् वज् वत् वध- वभ्
वर् वलभ वल् वशी वसं वसु वस् वहि वह् वाक
वाग वाज वात वाय वार वास विक विच विज विड
विद विध विप विभ विम विर विल विश विष विस
वीभ वीर वृक वृद वृष वष् वृह वेत वेद वेज
वेष वैद वैभ वैश व्य व्र यज् यति यथा यदु
यदृ यम- यमु यव- यष् यात याभ युद योग योन
यौव
 
लौटें          मुख पृष्ठ